Watch the full Ponaganset vs North Smithfield Seniors Night Game

Watch the full Ponaganset vs North Smithfield Seniors Night Game

CLICK HERE to see the game and the Seniors night activity